המחיר הנו לחלה אחת. מומלץ ל2-4 סועדים. התמונה ממחישה הצעת הגשה בלבד.
תפריט